Tìm kiếm
Từ khóa
Lĩnh vực chuyên môn

TS. Lê Viết Khuyến

Email: leviet_khuyen@yahoo.com
Lĩnh vực chuyên môn: Quản lý giáo dục, Xây dựng và biên soạn, câu hỏi thi và đề thi, Quản lý chất lượng

TS. Tô Thị Thu Hương

Lĩnh vực chuyên môn: Đo lường & đánh giá trong giáo dục, Xây dựng và biên soạn, phân tích câu hỏi thi và đề thi, Quản lý chất lượng, xếp hạng, kiểm định chất lượng.

PGS.TS. Ngô Doãn Đãi

Lĩnh vực chuyên môn: Đo lường đánh giá chất lượng giáo dục, Quản lý chất lượng