• Chi tiết dự án
Giải pháp phân luồng học sinh sau trung học cơ sở
Mã đề tài KHGD/16-20. ĐT.002
Ngày tạo 28/04/2017
Loại đề tài, dự án Đề tài
Cơ quan chủ trì Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Thời gian thực hiện 30 tháng
Trạng thái Đang triển khai
Nội dung

Giải pháp phân luồng học sinh sau trung học cơ sở