• Chi tiết dự án
Nghiên cứu mô hình đại học tự chủ và các giải pháp tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học ở VN giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến 2030
Mã đề tài KHGD/16-20. ĐT.006
Loại đề tài, dự án Đề tài
Cơ quan chủ trì Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Thời gian thực hiện 30 tháng
Trạng thái Đang triển khai
Nội dung

Nghiên cứu mô hình đại học tự chủ và các giải pháp tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học ở VN giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến 2030