• Chi tiết nhiệm vụ
Nghiên cứu mô hình trường đại học đáp ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (“đại học 4.0”)
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.007
Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm đề tài, dự án Nguyễn Hữu Đức
Cơ quan chủ trì Trường Đại học Công nghệ-Đại học Quốc gia Hà Nội
Thời gian thực hiện 24 tháng
Trạng thái Đang triển khai
Nội dung

Nghiên cứu mô hình trường đại học đáp ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (“đại học 4.0”)