• Chi tiết nhiệm vụ
Nghiên cứu dự báo nhu cầu đào tạo giáo viên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.010
Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm đề tài, dự án Nguyễn Vũ Bích Hiền
Cơ quan chủ trì Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Thời gian thực hiện 24 tháng
Trạng thái Đang triển khai
Nội dung

Nghiên cứu dự báo nhu cầu đào tạo giáo viên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035