• Chi tiết dự án
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp đẩy mạnh quốc tế hóa giáo dục Việt Nam
Mã đề tài KHGD/16-20. ĐT.018
Loại đề tài, dự án Đề tài
Cơ quan chủ trì Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh
Thời gian thực hiện 24 tháng
Trạng thái Đang triển khai
Nội dung

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp đẩy mạnh quốc tế hóa giáo dục Việt Nam.