• Chi tiết dự án
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam trong cơ chế thị trường
Mã đề tài KHGD/16-20. ĐT.019
Loại đề tài, dự án Đề tài
Cơ quan chủ trì Trường Đại học Ngoại thương
Thời gian thực hiện 30 tháng
Trạng thái Đang triển khai
Nội dung

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam trong cơ chế thị trường