Album

 •  

  Chương trình tọa đàm Đối thoại chính sách số 2 năm 2018

   
 •  

  Quang cảnh các phiên họp HĐ khoa học tư vấn tuyển chọn NV KH&CN thuộc Chương trình KHGD năm 2017-đợt 2

   
 •  

  Quang cảnh Phiên họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài mã số KHGD/16-20.ĐT.034