Ban hành bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học trước năm học mới

09/04/2018

Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại cuộc họp với nhóm nghiên cứu xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học mới đây. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh: quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học...

Thông báo về việc (tiếp tục) tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục cấp quốc gia năm 2018 (Tiếp theo Thông báo ngày 22/12/2017)

06/03/2018

Thực hiện Quyết định số 5689/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục gồm 04 nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo...

Thông báo về việc (tiếp tục) tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục cấp quốc gia năm 2018 (Tiếp theo Thông báo ngày 25/12/2017)

01/03/2018

Thực hiện Quyết định số 5032/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục gồm 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo...

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục cấp quốc gia thực hiện từ năm 2018 (đợt 4)

08/02/2018

Thực hiện Quyết định số 378/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục gồm 04 nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo...