Thông tin phục vụ nghiệm thu, đánh giá Đề tài "Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả, hiệu lực chi ngân sách Nhà nước cho giáo dục ở Việt Nam" - Mã số KHGD/16-20.ĐT.023

20/05/2020 In bài viết

Thực hiện quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước Văn phòng Chương trình Khoa học Giáo dục thực hiện việc đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Chương trình. Thông tin đăng tải bao gồm:

a) Thông tin chung về nhiệm vụ: Tên; mã số; kinh phí; thời gian thực hiện; tổ chức chủ trì nhiệm vụ, chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ (File đính kèm)

b) Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 6/2020

c) Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (File đính kèm)

Trân trọng.

 

File đính kèm
Các bài viết khác