Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, Mã số KHGD/16-20.ĐT.001

23/12/2020 In bài viết

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Nghiên cứu dự báo nhu cầu nguồn nhân lực làm cơ sở xây dựng Chương trình đào tạo đến năm 2025" - Mã số KHGD/16-20.ĐT.001

THÔNG BÁO

THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA

Thực hiện quy định tại Điều 8-Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước, Văn phòng Chương trình Khoa học Giáo dục thực hiện việc đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Chương trình. Thông tin đăng tải bao gồm:

1. Thông tin chung về nhiệm vụ

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu dự báo nhu cầu nguồn nhân lực làm cơ sở xây dựng Chương trình đào tạo đến năm 2025 - Mã số KHGD/16-20.ĐT.001. Thông tin chi tiết về kinh phí, thời gian thực hiện, tổ chức chủ trì nhiệm vụ, chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ (tại File đính kèm).

2. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 12/2020, tại Trụ sở cơ quan Bộ GD&ĐT, 35 Đại Cồ Việt.

3. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (tại File đính kèm).

File đính kèm
Các bài viết khác