Thông báo về việc tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020

30/09/2022 In bài viết

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 "Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam", mã số KHGD/16-20

THÔNG BÁO

Thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TƯ ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì triển khai Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam”, mã số KHGD/16-20.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình để đánh giá những kết quả đã thực hiện trong giai đoạn 2016-2022 và đề xuất định hướng nghiên cứu về khoa học giáo dục trong giai đoạn tiếp theo theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Thời gian: 01 buổi, dự kiến trong tháng 10/2022.

Địa điểm: Tại trụ sở cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

(Báo cáo tổng kết tại file đính kèm)

File đính kèm
Các bài viết khác