• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 21/09/2010
  • Ngày có hiệu lực: 21/09/2010
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 21/09/2010
  • Ngày có hiệu lực: 21/09/2010
Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
Số ký hiệu 139/2010/TT-BTC Ngày ban hành 21/09/2010
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực 21/09/2010
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
Thông tư 40/2017/TT-BTC Quy định chế độ công tác phí chế độ chi hội nghị 28/04/2017
Thông tư 03/2017/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước 03/04/2017
Thông tư 109/2016/TT-BTC Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia 30/06/2016
Thông tư 27/2015/TTLT/BKHCN-BTC Thông tư liên tịch quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước 30/12/2015
Thông tư 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước 22/04/2015
Thông tư 05/2015/TT-BKHCN Quy định tổ chức quản lý các Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia 12/03/2015
Thông tư 04/2015/TT-BKHCN Quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước 11/03/2015
Thông tư 14/2014/TT-BKHCN Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ 11/06/2014
Thông tư 11/2014/TT-BKHCN Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước và các văn bản có liên quan. 30/05/2014
Thông tư 07/2014/TT-BKHCN Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện các Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia tương ứng 26/05/2014