• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 18/12/2020
  • Ngày hết hiệu lực: 31/12/2021
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 18/12/2020
  • Ngày hết hiệu lực: 31/12/2021
Quyết định về việc gia hạn thời gian thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 "Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam", Mã số KHGD/16-20
Số ký hiệu 3602/QĐ-BKHCN Ngày ban hành 18/12/2020
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Khoa học và Công nghệ
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 31/12/2021
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
Quyết định 757/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy chế tổ chức quản lý hoạt động Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam” 13/03/2017
Quyết định 950/QĐ-BKHCN Ban hành tạm thời biểu mẫu bổ sung phục vụ tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia. 25/04/2016
Quyết định 888/QĐ-BKHCN Quyết định về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mơi căn bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam” 04/05/2015
Quyết định 2653 /QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành kế hoạch hành động của ngành giáo dục triển khai chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế 25/07/2014
Quyết định 535/QĐ-BGDĐT Thay đổi Phó chủ nhiệm Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 "Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam" 26/02/2018
Quyết định 4388/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy chế làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo 16/10/2017
Quyết định 106/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc kiện toàn Ban chủ nhiệm Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 "Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam", Mã số KHGD/16-20 08/01/2021
Quyết định 3602/QĐ-BKHCN Quyết định về việc gia hạn thời gian thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 "Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam", Mã số KHGD/16-20 18/12/2020